Tuesday, May 18, 2004

افشین و رویا

از میان ای میلهای رسیده
من افشين ۲۵ ساله هستم و زنم رويا ۲۱ سالشه.من و رويا دو ۲ سالی ميشه که ازدواج کرديم و زندگی خوبی هم داريم .زندگی ما با عشق و علاقه شروع شده و هنوز هم مثل روزهای اول آشناييمون واسه همديگه تازگی داريم .ما حدود يک سال که از زندگيمون گذشته بود و تقريبا تمام روشهای سکس رو استفاده کرده بوديم و ديگه به نوعی دلزده شده بوديم.و من هميشه خواهان تنوع بوده و هستم.

بيشتر مواقع که من و رويا با هم فيلمهای سکسی می ديديم من ازديدن صحنه هايی که يه مرد سياه کير کلفت و سياهشو تو کس و کون يه زن سفيد می کرد واقعا لذت می بردم و هميشه دوست داشتم که شاهد رفتن يه کير سياه و کلفت تو کون و کس رويا باشم ولی می ترسيدم در اين مورد نظرمو به رويا بگم ومی ترسيدم که شايد در روابط من و رويا خللی ايجاد کنه.تا اينکه يه بار که داشتيم با رويا سکس می کرديم

و تقريبا هردو مون داشتيم اينو ابراز می کرديم من به رويا گفتم کاش می شد تو سکسمون يه تنوعی داشته باشيم اونم حرف منو تاييد کرد . در همين لحظه فيلم به اونجايی رسيده بود که من خيلی خوشم می اومد. به رويا گفتم که رويا من خيلی دوست دارم شاهد اين باشم که يه زن سفيد توسط يه مرد سياه کرده بشه و حاضرم کلی پول بدم بدم تا اين صحنه رو از نزديک ببينم و رويا به شوخی طوری که من ناراحت نشم گفت که : دوست داری اون زن هم من باشم؟

و من هم که حسابی ذوق زده شده بودم گفتم خوب اگه زنم خودش راضی باشه که خيلی خوب می شه و واقعا لذت می برم. و با اين اوضاع هر دومون به اين نتيجه رسيديم که مشکلی در اين زمينه نداريم.اون شب رو تا صبح نخوابيديم و تصبح در مورد اين ماجرا صحبت کرديم و به اين فکر افتاديم که شخص مورد نظر رو از کجا و چطوری پيدا کنيم که من يادم اومد تو کار خونه يکی از دوستام يه کار گر بلوچ هست که هم خيلی قوی هيکا و چهار شونه و سياه و کير کلفت هست و اينو به رويا گفتم و به رويا قول دادم که هر طور شده شب بعد اون کارگر رو به خونه بيارم و به کارمون برسيم. وای که از اون لحظه هردومون در انتظار بوديم و لحظه شماری می کرديم.

تا اينکه روز بعد، بعد از ظهر به کارخونه دوستم رفتم . کار خونه تعطيل بود به قسمت خوابگاه کارگران رفتم و اون بلوچ رو پيدا کردم و بهش گفتم که يه مقدار امشب کار داريم و می خوايم اسباب کشی کنيم و بهت احتياج داريم . و کرايه خوبی هم بهت ميديم.شب ميام دنبالت.اونم قبول کرد و من راهی خونه شدم و به رويا خبر دادم. هردومون از خوشحالی تو پوست خودمون نمی گنجيديم. و خودمونو آماده کرديم. رويا يه تاپ صورتی خيلی خوشگل با يه دامن کوتاه بدون شورت پوشيده بود که اون رونهای سفيد و گوشتالوش کير هر کسی رو راست می کرد.ساعت ۱۱ بود که رفتم دنبال اون کارگره که اسمش حسن بود. منتظر ايستاده بود . سوارش کردمو آوردمش خونه. وارد خونه شديم و اونو رو يکی از مبلها نشوندم و خودم هم رو مبل کناريش نشستم. ديدم گفت که من از کجا بايد کارمو شروع کنم . من هم گفتم يه کم صبر کن الان کارتو شروع می کنی.در همين لحظه رويا با دوتا گيلاس مشروب اومد و يکيشو به اون داد و بعد اومد جلوی من خم شد طوری که پشتش به حسن بود و مشروب رو به من داد و حسن مثل اينکه خيلی بهت زده شده بود و داشت همينطور کون رويا رو که از اتاق خارج می شد رو بدرقه می کرد. تو همين افکار بود که رويا برگشت و رفت روی پای حسن نشست و موهای حسن رو نوازش ميکرد . حسن هم نمی دونست چی کار کنه يه نگاهی به من انداخت و من هم بهش گفتم راحت باش.کار امشب تو همينه بايد زن منو جلو چشمام بکنی.طفلک باورش نمی شد. بعد از اينکه رويا يه کم با هاش ور رفت رويا بلند شد و اون تاپ و دامنو از تنش در آورد و حسن هم که خيلی حشری شده بود شروع به لب گرفتن از رويا کرد و بعد از لب گرفتن رفت سراغ سينه های سفيد و نرم رويا و شروع کرد به خوردن اونها.معلوم بود که خيلی داره حال می کنه و من هم از ديدن اين صحنه ها لذت می بردم . ديگه صدای آخ و اوخ رويا بلند شده بود که حسن بلند شد و به يکباره پيرهنشو تو تنش پاره کرد و شورت و شلوارشو تو يه چشم به هم زدن از تنش در آورد و کير سياه و کلفتش که حسابی شق شده بود افتاد بيرون. وای که چقدر کيرش کلفت و بلند بود تقريبا دو برابر کير من. کيرش ۳۰ سانتی ميشد. رويا تا اون کير سياه و کلفتو ديد از جا پريد و شروع کرد به خوردن کير حسن. با چه حرص و ولعی می خورد . رويا رو تا بحال نديده بودم که اينطوری کيرمو بخوره.وای که چه صحنه های جذابی بود و من خودم هم حسابی حشری شده بودم. رويا همچنان داشت کير سياه و کلفت حسن رو هی بيشتر و بيشتر تو دهنش فرو می کرد و حسن هم حسابی داشت حال می کرد که حسن کيرشو از دهن رويا کشيد بيرون و رفت سراغ کس رويا و با اون زبون بزرگش شروع کرد به گاييدن کس رويا.ديگه هر سه حسابی حشری شده بوديم.من هم ديگه لخت شده بودم و داشتم اين صحنه رو می ديدم و لذت می بردم. صدای رويا بلند شده بود که حسن منو بکن کسمو پاره کن کونمو جر بده .... و حسن هم بلند شد و اون کير سياه گندشو کرد تو کس رويا رويا جيغ خفيفی زد و به نفس نفس افتاد من هم ترسيدم و سريع خودمو بالا سرش رسوندم . حسن هم فوری کيرشو کشيد بيرون که ديدم رويا سرش داد زد بکن توش چرا کشيدی بيرون منو بکن کسمو پاره کن.حسن هم دوباره ولی اينبار محتاط تر کيرشو کرد تو کس رويا و شروع کرد به تلمبه زدن و هی سرعتشو بيشتر می کرد. من هم از ديدن اين صحنه يه يه کير سياه کلفت و دراز داشت کس سفيد زنمو می گاييد حسابی لذت می بردم. رويا به حسن گفت يه لحظه بکش بيرون و حسن هم اطاعت کرد و بعد حسن رو به رو خوابوند و خودش رفت رو کيرش و کير حسنو فرستاد تو کسش و شروع کرد به بالا پايين رفتن و يه کم که اينکارو انجام داد همونطور که کير حسن تو کسش بود دراز کشيد رو حسن و کونشو يه کم داد بالا و منو صدا کرد و کيرمو گرفت و شروع به ساک زدن کرد وای که ديگه صدای سه تاييمون تو اتاق پيچيده بود و داشتيم حسابی لذت می برديم. دوست داشتم اون کير سياه و کلفت رو تو کون رويا هم ببينم بلند شدم و به حسن گفتم که دوست دارم بذاره تو کون رويا . اون هم از رو رويا بلند شد و رويا هم کونشو قنبل کرد من هم گفتم که صبر کنين تا کرم بيارم که رويا گفت نه نمی خواد می خوام همينطوری منو بکنه. گفتم آخه دردت می ادکه گفت نه بهتره . منم بر گشتم و حسن هم يه کم با زبون سوراخ کون رويا رو گاييد و بعد هم يه مقدار آب دهنشو ريخت تو سوراخ کون رويا و يه کم هم رو کير خودش و کيرشو گذاشت در کون رويا هنوز کير کلفت حسن نرفته بود تو که صدای ناله رويا در اومد ولی سريع به حسن گفت کيرتو نکشی بيرون و يه کم همونطور موندند و حسن شروع کرد به آروم آروم فرو کردن اون کير سياه و کلفت تو کون سفيد و خوشگل رويا و من هم ديگه داشتم از شدت لذت ديوونه می شدم تا اينکه تموم کير گنده حسن رفت تو کون رويا. واقعا که چقدر حال می ده يه کير سياه و کلفت تو يه کون سفيد و ناز وايييييييييی که اين دو رنگ متضاد هم تو سکس کنار همديگه چقدر لذت بخشه. حسن شروع کرد به تلمبه زدن و هی سرعتشو بيشتر می کرد و سر و صدای هردوشون بلند و بلند تر ميشد و حسن می گفت:می خوام کونتو جر بدم کستو ژاره کنم و رويا هم هی داد می زد بکن منو بکن کونمو پاره کن منو محکمتر بکن و.... سه تای داشتيم لذت می برديم. من بلند شدم رفتم و کيرمو گذاشتم تو دهن رويا و رويا همينطور برام ساک می زد که احساس کردمآبم داره می اد ابمو همونجا خالی کردم. حسن هم آبش داشت می اومد به رويا گفت که کجا خاليش کنم رويا هم گفت همشو تو کونم خالی کن و فکر کنم رويا هم همون لحظه ناله ی خفيفی کشيد و افتاد رو تخت و حسن هم بعد از خالی کردن آبش همونجا روش دراز کشيد . وای که چقدر ديدنی بود دو بدن يکی سياه و يکی سفيد روی همديگه قرار داشتند و من که حسابی حال می کردم. اون شب حسن رو تا ۴ صبح نگه داشتيم و دوبار ديگه هم با رويا سکس داشت و حسابی به هر سه مون خوش گذشت.واقعا اون شب يکی از بهترين و خاطره انگيز ترين شبای زندگی من و رويا بود.

بعد از اين ماجرا ما هنوز رابطمون رو با حسن قطع نکرديم و تقريبا ماهی يکی دو بار اونو دعوت می کنيم خونه و سکس درست و حسابی ترتيب می ديم و البته نا گفته نمونه که ما با يه زوج هم تازگی ها به سکس ضربدری می پردازيم که شرح اونو تو فرصتهای بعدی براتون ارسال می کنيم

ولی اگه سکس زنتون با يه مرد کير کلفت سياه رو تجربه نکردين حتما يه بار امتحانش کنين چون خيلی بهتون می چسبه. ميگين نه امتحان کنين

با تشکر:افشين و رويا

Monday, May 17, 2004

مورد توجه بازدید کنندگان

با سلام به همه شما بازديد کنندگان عزيز

اين سايت از معدود پايگاههاي اينتر نتي فارسي زبان است که به مسايل سکس و يافتن شريک سکسي مناسب مي پردازد وشما مي توانيد با توجه بع علايقتان در يکي از قسمتهاي (گي هاي جوان -دختران لزبين-زوجهاي ضربدري و...و)نامنويسي کنيد و شريک جنسي مناسب خود را بيابيد.

قسمتهاي فوق الذکر هم اکنون در حال آماده سازي مي باشد و به زودي شروع به کار خواهند نود

لطفا با نظرات خود ما را در هرچه بهتر شدن اين وب سايت ياري نماييد

قسمتهاي در حال آماده سازي

گالري عکسهاي سکسي ايراني

ثبت نام زوجهاي ضربدري براي يافتن زوجهاي مورد نظر

ثبت نام گي هاي جوان

ثبت نام دختران لزبين

ثبت نام دختران خياباني

ثبت نام زنان بيوه

ثبت نام دختران و پسران جوان براي يافتن شريک جنسي مناسب

با تشکر
مدیریت سایت کس فروش:مانی

Sunday, May 16, 2004

سکس با دختر عمه

سکس با دختر عمه

اون روز غروب هم مثل هميشه اومد خونه ما.ميومد و در مورد مشکلاتي که هنگام کار با کامپيوتر براش پيش اومده بود راهنمايي مي خواست و منم راهنماييش مي کردم.کلاس دوم راهنمايي بود و 13 ساله.هيکل خوب و نازي داشت قد بلند ابروهاي کماني و لباي کوچک و غنچه اي و يه کوني داشت که هر کي مي ديد هوس مي کرد يه بار کير مبارکشو بفرسته تو اون کون.اسمش شهلا بود. من هم ميشه تو اين فکر بودم که به هر طريقي که شده حداقل برا يه بار هم که شده کيرمو بفرستم تو اون کون با حال و قشنگ. تا اينکه اون روز غروب رسيد و شهلا اومد خونه خوشبختانه من اونروز تنها بودم و خانواده هم شام رفته بودند خونه خاله اينا.شهلا اومد و در مورد مشکلي که تو ورد براش پيش اومده بود توضيح خواست ومن هم براش توضيح دادم.همش تو اين فکر بودم که از اين موقعيت خوبي که پيش اومده بود استفاده کنم و هر طور شده کير مبارکو با اون سوراخ کون قشنگ آشنا کنم. اما نمي تونستم.شهلا کنارم نشسته بود و داشت کار کردن منو تماشا مي کرد من هم دل و به دريا زدم و يکي از داستانهاي سکسي رو که از رو يکي از سايتها(خاطر جمع باشيد که سايت سکاف نبود) ذخيره کرده بودم باز کردمو مشغول خوندن شدم و زير چشمي نگاهي به شهلا که کنارم نشسته بود کردم ديدم داره يواشکي مطالبو مي خونه.به رو خودم نيووردم و به خوندن مطالب ادامه دادم. کيرم حسابي شق شده بود و داشت شورتمو پاره کي کرد بد جور حشري ده بودم در همين لحظه حس کردم يکي داره به کيرم دست ميزنه و از رو شلوار باهاش ور ميره نگاه کردم وايييييييييي باورم نمي شد.شهلا بود که داشت با کيرم ور مي رفت منم ديگه فرصت ندادمو لبامو گذاشتم رو لباش و شروع کرديم به لب گيري.بعد از اينکه حسابي ازش لب گرفتم دست کردمو بلوزشو از تنش در آوردم و سوتينشو باز کردم و واييييييييييييييييييييييي که چه سينه هايي داشت کوچولو و با نمک شروع کردم به خوردن اون سينه هاي رويايي . واي که چقدر خوشمزه بودنديگه حسابي صداي آخ و اووف شهلا در اومده بود صداش تمام فضاي اتاقو پر کرده بود.ديگه سينه هاش حسابي سرخ و برجسته شده بودن.که دست از سرشون بر داشتم بلند شدم و شلوار و شورت شهلا رو هم از تنش در آوردم که کس کوچولو و صاف و بي موش پيدا شد وايييي که چه حالي بهم دست داد.شهلا هم لباساي منو از تنم در آورد و مشغول خوردن کيرم شد. واي که چه خوب ساک ميزد خيلي ماهرانه . ازش پرسيدم که قبلا هم با کسي سکس داشته که گفت نه منم گفتم ولي خيلي خوب ساک مي زني گفت آره هم تو فيلما ديدم و هم دستام که سکس داشتن کلي راهنماييم کردن و دوباره مشغول خوردن کيرم شد. کير کلفتم همه دهن کوچولوشو پر کرده بود و داشت حسابي بهم حال ميداد يه مدت که ساک زد احساس کردم آبم داره مي اد بهش گفتم سرشو کشيد عقب و من يه کم خودمو کنترل کردم که آبم نياد و بعد ازش خواستم که اجازه بده کيرمو بکنم تو کسش که گفت پرده داره.و من هم قبول کردمو گفتم که بذارم تو کونش که گفت فقط خواهشن آروم بذار که شنيدم خيلي درد داره مخصوصا که بار اولش هم بود .

سريع پريدم از تو ساک يه دونه کرم بر داشتم و ماليدم به کيرم و رفتم سراغ سوراخ کونش و بازبون شروع کردم به ليسيدن و بعد انگشتم با کرم چرب کردم و آروم آروم کردم تو کونش که دردش نگيره و بعد از مدتي که ديگه سوراخ کونش حسابي باز شده بود و داد ميزد و کيرمو به داخل شدن دعوت مي کردازش خواستم که قنبل کنه و بعد آرووم آروومسر کيرمو که خيلي کلفت تر به نظر مي رسيد آروم گذاشتم در سوراخ کونش و آروم تا کلاهک کردم تو.يه کم که مي خواستم بيشتر فشار بدم ديدم که صداش در اومد و گفت آروم تر منم مکث کردم و آرووم و ب احتياط کيرمو کم کم کردم تو کونش تا اينکه تموم کيرم رفت تو. منکه باورم نمي شد کير به اين کلفتي تو همچين کون کوچيکي جاشده باشه. شروع کردم آروم آروم تلمبه زدن کم کم سرعت تلمبه زدنمو بيشتر کردم و شهلا حسابي تو لذت بود و مي گفت بکن بکن بکنننننننننننننن

منم با تمام وجود مي کردمش و با يه دستم با چوچولش بازي مي کردم . واي که کونش چقدر بهم مي چسبيدبعد از يه مدت که داشتم مي کردمش ازم خواست که کيرمو بيرون بکشم.منم کيرمو از اون کس نازنين کشيدم بيرون ديدم شهلا به رو خوابيد و گفت بيا کيرتو بکن تو کسم بيا کسمو پاره کن و من مي خواستم بگم که تو پرده داري که دستمو کشيد و منو انداخت رو خودش منم کيرمو کذاشتم تو کسش و آروم کردم تو که ديدم داره سرم داد مي زنه زود بکن منو بکن با اون کير کلفتت کسمو پاره کن منم شروع کردم به تلمبه زدن و هي ميکردمش تموم کيرم تو کس کوچولو و تنگش بود و مدام در رفت و آمد بوداينقدر حرکاتم تند شده بود و شهلا داشت لذت مي برد که خودشو بلند مي کرد و به همراه من کسشو بالا پايين مي کرد که يهو جيغ خفيفي زد و احساس کردم چيزي مپل کارد تو کمرم فرو رفت و ديدم که بدن شهلا شل شد منم آبم ديگه داشت مي اومد کيرمو از کسش کشيدم بيرون و بهش گفتم کجا بريزم ديدم کونشو قنبل کرد و گفت بريز اين تو. منم کيرم کردم تو کونشو دو سه تا تلمبه که زدم آبم اومد و همشو تو کون شهلا خالي کردمو بعد کنار شهلا بي حال روي تخت

افتادم بعد از يه مدت که حالمون بهتر شد و بلند شديم ديدم واي از کس شهلا يه خوني زده بيرون .تازه فهميديم که شهلا بي پرده شده و نشست ناراحت يه گوشه اخم کرد و بعد هم گريه کرد ولي بعد از يه مدت بلند شد و منو تو بغلش گرفت و منو بوسيد و گفت بي خيال پاره شده که پاره شده من سکس خودمو انجام دادمو لذتمو بردم هر وقت هم که بخوام مي تونم سکس داشته باشم

پس بيخييييييييييال

بعد هم بلند شد رفت خودشو تميز کرد و رفت خونه منم بلند شدم ديدم بله کيرم پر از خونه و راهي حمام شدم.

مديريت سايت کس فروش:ماني

منو بیشتر بشناس

:نام

ماني

نام خانوادگي-

کس پاره کن

ميزان تحصيلات

کارشناسي ارشد کس و کون شناسي و علوم سکس

:اتهام

فرو کردن کير کلفت و هفت پيچي و خاردار در کس و کون دختران و زنان با حال ايراني و گشاد کردن سولاخهاي تنگ آنان به حدي که يک کاميون تريلر 18چرخ هم از آن عبور ميکند

کس ليسي به روشهاي نوين و ابتکاري

سکس با بيش از 30000 زن و دختر نوجوان جوان و بزرگسال و ميان سال و پير و در حال مرگ و مرده

اغفال دختران و زنان به حدي که تا آنان را به اورگاسم نرسند ول کن سکس نيست

پاره کردن بيش از 25000 شورت و کورست زنان و دختران در موقع سکس به دليل حشريت زياد

سکس با دختر خاله خوشگل خوش اندام وکس طلايي عزيز و شوهردار که هنوز به خاطر اين موضوع تحت تعقيب و گريز و فرار و کيو کيو بنگ بنگ و اينطور چيزها از طرف شوهر بي کير اين دختر خاله با حال هستم

و يک سري مطالب که نمي توان در اينجا مطرح کرد(تو مايه هاي کس و کون باد دادنه)زياد تو خماريش نمونين

مديريت سايت کس فروش:ماني

Saturday, May 15, 2004

سلام دوستان عزیز به کس فروش خوش آمدید

ما قصد داریم که اینجا به داستانها و عکسهای سکسی بپردازیم
ما رو در هرچه بهتر شدن این جا یاری کنید
متشکر
نویسنده کیر هفت پیچی