Sunday, May 16, 2004

سکس با دختر عمه

سکس با دختر عمه

اون روز غروب هم مثل هميشه اومد خونه ما.ميومد و در مورد مشکلاتي که هنگام کار با کامپيوتر براش پيش اومده بود راهنمايي مي خواست و منم راهنماييش مي کردم.کلاس دوم راهنمايي بود و 13 ساله.هيکل خوب و نازي داشت قد بلند ابروهاي کماني و لباي کوچک و غنچه اي و يه کوني داشت که هر کي مي ديد هوس مي کرد يه بار کير مبارکشو بفرسته تو اون کون.اسمش شهلا بود. من هم ميشه تو اين فکر بودم که به هر طريقي که شده حداقل برا يه بار هم که شده کيرمو بفرستم تو اون کون با حال و قشنگ. تا اينکه اون روز غروب رسيد و شهلا اومد خونه خوشبختانه من اونروز تنها بودم و خانواده هم شام رفته بودند خونه خاله اينا.شهلا اومد و در مورد مشکلي که تو ورد براش پيش اومده بود توضيح خواست ومن هم براش توضيح دادم.همش تو اين فکر بودم که از اين موقعيت خوبي که پيش اومده بود استفاده کنم و هر طور شده کير مبارکو با اون سوراخ کون قشنگ آشنا کنم. اما نمي تونستم.شهلا کنارم نشسته بود و داشت کار کردن منو تماشا مي کرد من هم دل و به دريا زدم و يکي از داستانهاي سکسي رو که از رو يکي از سايتها(خاطر جمع باشيد که سايت سکاف نبود) ذخيره کرده بودم باز کردمو مشغول خوندن شدم و زير چشمي نگاهي به شهلا که کنارم نشسته بود کردم ديدم داره يواشکي مطالبو مي خونه.به رو خودم نيووردم و به خوندن مطالب ادامه دادم. کيرم حسابي شق شده بود و داشت شورتمو پاره کي کرد بد جور حشري ده بودم در همين لحظه حس کردم يکي داره به کيرم دست ميزنه و از رو شلوار باهاش ور ميره نگاه کردم وايييييييييي باورم نمي شد.شهلا بود که داشت با کيرم ور مي رفت منم ديگه فرصت ندادمو لبامو گذاشتم رو لباش و شروع کرديم به لب گيري.بعد از اينکه حسابي ازش لب گرفتم دست کردمو بلوزشو از تنش در آوردم و سوتينشو باز کردم و واييييييييييييييييييييييي که چه سينه هايي داشت کوچولو و با نمک شروع کردم به خوردن اون سينه هاي رويايي . واي که چقدر خوشمزه بودنديگه حسابي صداي آخ و اووف شهلا در اومده بود صداش تمام فضاي اتاقو پر کرده بود.ديگه سينه هاش حسابي سرخ و برجسته شده بودن.که دست از سرشون بر داشتم بلند شدم و شلوار و شورت شهلا رو هم از تنش در آوردم که کس کوچولو و صاف و بي موش پيدا شد وايييي که چه حالي بهم دست داد.شهلا هم لباساي منو از تنم در آورد و مشغول خوردن کيرم شد. واي که چه خوب ساک ميزد خيلي ماهرانه . ازش پرسيدم که قبلا هم با کسي سکس داشته که گفت نه منم گفتم ولي خيلي خوب ساک مي زني گفت آره هم تو فيلما ديدم و هم دستام که سکس داشتن کلي راهنماييم کردن و دوباره مشغول خوردن کيرم شد. کير کلفتم همه دهن کوچولوشو پر کرده بود و داشت حسابي بهم حال ميداد يه مدت که ساک زد احساس کردم آبم داره مي اد بهش گفتم سرشو کشيد عقب و من يه کم خودمو کنترل کردم که آبم نياد و بعد ازش خواستم که اجازه بده کيرمو بکنم تو کسش که گفت پرده داره.و من هم قبول کردمو گفتم که بذارم تو کونش که گفت فقط خواهشن آروم بذار که شنيدم خيلي درد داره مخصوصا که بار اولش هم بود .

سريع پريدم از تو ساک يه دونه کرم بر داشتم و ماليدم به کيرم و رفتم سراغ سوراخ کونش و بازبون شروع کردم به ليسيدن و بعد انگشتم با کرم چرب کردم و آروم آروم کردم تو کونش که دردش نگيره و بعد از مدتي که ديگه سوراخ کونش حسابي باز شده بود و داد ميزد و کيرمو به داخل شدن دعوت مي کردازش خواستم که قنبل کنه و بعد آرووم آروومسر کيرمو که خيلي کلفت تر به نظر مي رسيد آروم گذاشتم در سوراخ کونش و آروم تا کلاهک کردم تو.يه کم که مي خواستم بيشتر فشار بدم ديدم که صداش در اومد و گفت آروم تر منم مکث کردم و آرووم و ب احتياط کيرمو کم کم کردم تو کونش تا اينکه تموم کيرم رفت تو. منکه باورم نمي شد کير به اين کلفتي تو همچين کون کوچيکي جاشده باشه. شروع کردم آروم آروم تلمبه زدن کم کم سرعت تلمبه زدنمو بيشتر کردم و شهلا حسابي تو لذت بود و مي گفت بکن بکن بکنننننننننننننن

منم با تمام وجود مي کردمش و با يه دستم با چوچولش بازي مي کردم . واي که کونش چقدر بهم مي چسبيدبعد از يه مدت که داشتم مي کردمش ازم خواست که کيرمو بيرون بکشم.منم کيرمو از اون کس نازنين کشيدم بيرون ديدم شهلا به رو خوابيد و گفت بيا کيرتو بکن تو کسم بيا کسمو پاره کن و من مي خواستم بگم که تو پرده داري که دستمو کشيد و منو انداخت رو خودش منم کيرمو کذاشتم تو کسش و آروم کردم تو که ديدم داره سرم داد مي زنه زود بکن منو بکن با اون کير کلفتت کسمو پاره کن منم شروع کردم به تلمبه زدن و هي ميکردمش تموم کيرم تو کس کوچولو و تنگش بود و مدام در رفت و آمد بوداينقدر حرکاتم تند شده بود و شهلا داشت لذت مي برد که خودشو بلند مي کرد و به همراه من کسشو بالا پايين مي کرد که يهو جيغ خفيفي زد و احساس کردم چيزي مپل کارد تو کمرم فرو رفت و ديدم که بدن شهلا شل شد منم آبم ديگه داشت مي اومد کيرمو از کسش کشيدم بيرون و بهش گفتم کجا بريزم ديدم کونشو قنبل کرد و گفت بريز اين تو. منم کيرم کردم تو کونشو دو سه تا تلمبه که زدم آبم اومد و همشو تو کون شهلا خالي کردمو بعد کنار شهلا بي حال روي تخت

افتادم بعد از يه مدت که حالمون بهتر شد و بلند شديم ديدم واي از کس شهلا يه خوني زده بيرون .تازه فهميديم که شهلا بي پرده شده و نشست ناراحت يه گوشه اخم کرد و بعد هم گريه کرد ولي بعد از يه مدت بلند شد و منو تو بغلش گرفت و منو بوسيد و گفت بي خيال پاره شده که پاره شده من سکس خودمو انجام دادمو لذتمو بردم هر وقت هم که بخوام مي تونم سکس داشته باشم

پس بيخييييييييييال

بعد هم بلند شد رفت خودشو تميز کرد و رفت خونه منم بلند شدم ديدم بله کيرم پر از خونه و راهي حمام شدم.

مديريت سايت کس فروش:ماني

2 Comments:

Blogger clickmeplz said...

This comment has been removed by the author.

September 20, 2010 at 4:52 AM  
Blogger clickmeplz said...

من امیر45 ساله از تهران زن دارم ولی خیلی دوست دختر می خوام ...میشه کمک کنی یه دوست دختر پیدا کنم
email: clickmeplz@ymail.com

September 20, 2010 at 4:53 AM  

Post a Comment

<< Home